www..41668.com-4166金沙手机官网-澳门金沙最新官方网址 - 文学类专业网站力求原创·干净·绿色

www..41668.com-4166金沙手机官网-澳门金沙最新官方网址

当前位置: 金沙网站 > 历史文化 > 五代十国有哪些皇帝

五代十国有哪些皇帝

时间:2019-08-05来源:未知 作者:admin点击:
五代后梁 太祖 神武元圣孝天子 朱温(朱全忠、朱晃) 郢王 朱友圭 末帝朱友贞(朱友锽、朱友瑱) 五代后唐 庄宗 光圣神闵孝天子 李存勖 明宗 圣德和武钦孝天子 李亶(李嗣源) 闵天子 李从厚 末帝 李从珂 五代后晋 高祖 圣作品武明德孝天子 石敬瑭 出天子(

  五代后梁 太祖 神武元圣孝天子 朱温(朱全忠、朱晃) 郢王 朱友圭 末帝朱友贞(朱友锽、朱友瑱) 五代后唐 庄宗 光圣神闵孝天子 李存勖 明宗 圣德和武钦孝天子 李亶(李嗣源) 闵天子 李从厚 末帝 李从珂 五代后晋 高祖 圣作品武明德孝天子 石敬瑭 出天子(少帝)石重贵 五代后汉 高祖 睿文圣武昭肃孝天子 刘暠(刘知远) 隐天子 刘承佑 五代后周 太祖 圣神恭肃文武孝天子 郭威 世宗 睿武孝文天子 柴荣 恭天子 柴宗训 北汉 951年-979年 序号 庙号 谥号 姓名 正在位时间 年号 备注 3 世祖 神武天子 刘崇(刘旻) 951-954年 乾佑951-954年 4 睿宗 孝和天子 刘承钧 954-970年 乾佑954-957年 天会957-970年 5 少主 刘继恩 970年 天会970年 6 刘继元 970-982年 广运970-982年 【 岐 】887年-923年 序号 庙号 谥号 姓名 正在位时间 年号 备注 1 忠敬王 李茂贞(宋文通) 887-923年 唐朝年号 天佑907-923年 【 楚 】897年-951年 1 武穆王 马殷 897-930年 无,中邦年号 2 衡阳王 马希声 930-932年 3 文昭王 马希范 932-947年 4 马希广 947-950年 5 恭孝王 马希萼 950年 6 马希崇 950-951年 【 吴越 】904年-978年 号 庙号 谥号 姓名 正在位时间 年号 备注 1 太祖 武肃王 钱鏐 904-932年 天佑904-908年 天宝908-923年 宝大923-925年 宝正925-932年 2 世宗 文穆王 钱传瓘(钱元瓘) 932-941年 无,用中邦年号 3 成宗 忠献王 钱弘佐(钱佐) 941-947年 4 忠逊王 钱弘倧(钱倧) 947年 5 忠懿王 钱弘俶(钱俶) 947-978年 【 前蜀 】907年-925年 序号 庙号 谥号 姓名 正在位时间 年号 备注 1 高祖 神武圣文孝德明惠天子 王筑 907-918年 天复907年 武成908-910年 永平911-915年 通正916年 天汉917年 光天918年 2 圣德明孝天子 王衍(王宗衍) 918-925年 乾德918-925年 【 后蜀 】934年-965年 序号 庙号 谥号 姓名 正在位时间 年号 备注 1 高祖 文武圣德英烈明孝天子 孟知祥 934年 明德934年 2 睿文威武仁圣明孝天子 孟仁赞(孟昶) 934-965年 明德934-937年 广政938-965年 【 吴 】904年-937年 序号 庙号 谥号 姓名 正在位时间 年号 备注 太祖 武天子 杨行密 904-905年 天佑904-905年 唐朝淮南节度使、吴王, 南吴邦实践开邦者。 1 烈宗 景天子 杨渥 905-908年 天佑905-908年 2 高祖 宣天子 杨隆演 (杨渭) 908-921年 天佑908-919年 武义919-921年 3 高贵思玄弘古让天子 杨溥 921-937年 顺义921-927年 乾贞927-929年 大和929-935年 天祚935-937年 【 燕 】909年-913年 序号 庙号 谥号 姓名 正在位时间 年号 备注 刘仁恭 894-907年卢龙节度使 唐朝卢龙节度使 1 刘守光 907-909年卢龙节度使 909-913年 909年称燕王; 911年称帝,邦号燕 【 南汉 】917年-971年 序号 庙号 谥号 姓名 正在位时间 年号 备注 太祖 文天子 刘安仁 唐朝潮州长史 代祖 圣武天子 刘谦 唐朝封州刺史 烈宗 襄天子 刘隐 唐朝封州刺史, 清海节度使; 后梁南平王、南海王 1 高祖 天皇大帝 刘?? 917-942年 乾亨917-925年 白龙925-928年 大有928-942年 2 殇天子 刘弘度(刘玢) 942-943年 光天942年 3 中宗 文武光圣明孝天子 刘弘熙(刘晟) 943-958年 应乾943年 乾和943-958年 4 后主、恩赦侯 刘继兴(刘鋹) 958-971年 大宝958-971年 【 南唐 】937年-975年 1 烈祖 光文肃武孝高天子 李昪(徐知浩) 937-943年 升元937-943年 2 元宗 明道崇德文宣孝天子 李璟 943-961年 保大943-958年 交泰958年 中兴958年 3 后主 李煜 961-975年 【 闽 】909年-945年(包括殷943年-945年) 序号 庙号 谥号(或称谓) 姓名 正在位时间 年号 备注 太祖 昭武孝天子 王审知 909-925年 无,中邦年号 后梁闽王 1 惠宗 齐肃明孝天子 王延钧 926-935年 龙启933-935年 永和935年 2 康宗 圣神英睿文雅广武应道大弘孝天子 王继鹏 935-939年 通文936-939年 3 景宗 睿文广武明圣元德隆道大孝天子 王延义 939-944年 永隆939-944年 4 朱文进 944年 5/1 富沙王、殷邦天德天子 王延政 943-945年 天德943-945年 改邦号“殷” 【 南平 】(荆南) 906年-963年 序号 庙号 谥号 姓名 正在位时间 年号 备注 1 武信王 高季兴(季昌) 909-928年 无,中邦年号 2 文献王 高从诲 928-948年 3 贞懿王 高保融 948-960年 4 高保勋 960-962年 5 高继冲 962-963年

  南朝有宋武帝,www..41668.com宋文帝,齐武帝,梁武帝,陈文帝;北朝有魏太武帝、孝文帝、北齐孝昭帝、北周武帝。 五代十邦的有后唐明宗、后周太祖尚有最好最好的后周世宗。 除了周武帝和后周世宗根本上类似没什么错是个十全的好天子外,其他都有些或大或小的谬误,这个要分看对于,由于南北朝和五代时间好天子从来就不众。

  五代 后梁 907年-923年 太祖 神武元圣孝天子 朱温 907年-912年 开平 907年-911年 乾化 911年-912年 末帝 朱瑱 913年-923年 乾化 913年-915年 贞明 915年-921年 龙德 921年-923年 后唐 923年-936年 庄宗 光圣神闵孝天子 李存勖 923年-926年 同光 923年-926年 明宗 圣德和武钦孝天子 李亶 926年-933年 天成 926年-930年 长兴 930年-933年 闵帝 李从厚 933年-934年 应顺 933年-934年 末帝 李从珂 934年-936年 清泰 934年-936年 后晋 936年-947年 高祖 圣作品武明德孝天子 石敬瑭 936年-942年 天福 936年-942年 少帝 石重贵 942年-947年 天福 942年-944年 开运 944年-947年 后汉 947年-950年 高祖 睿文圣武昭肃孝天子 刘知远 947年-948年 天福 947年 乾祐 948年 隐天子 刘承祐 948年-950年 乾祐 948年-950年 后周 951年-960年 太祖 圣神恭肃文武孝天子 郭威 951年-954年 广顺 951年-954年 显德 954年 世宗 睿武孝文天子 柴荣 954年-959年 显德 954年-959年 恭天子 柴宗训 959年-960年 显德 959年-960年 十邦 吴越 904年-978年 太祖 武肃 钱镠 904年-932年 天宝 908年-923年 宝大 923年-925年 宝正 925年-932年 世宗 文穆 钱元瓘 932年-941年 无 成宗 忠献 钱佐 941年-947年 无 无 忠逊 钱倧 947年 无 无 忠懿 钱俶 947年-978年 无 闽 909年-945年(当中包括殷943年-945年) 太祖 忠懿王 王审知 909年-925年 无 无无 王延翰 925年-926年 无 太宗 惠帝 王延钧 926年-935年 龙启 933年-935年 永和 935年 康宗 王继鹏 935年-939年 通文 936年-939年 景宗 王延羲 939年-944年 永隆 939年-944年 无 天德帝(殷王) 王延政 943年-945年 天德 943年-945年 荆南(南平) 906年-963年 无 武信王 高季兴 909年-928年 无 无 文献王 高从诲 928年-948年 无 无 贞懿王 高保融 948年-960年 无 无 侍中 高保勖 960年-962年 无 无无 高继冲 962年-963年 无 楚 897年-951年 无 武穆王 马殷 897年-930年 无 无 衡阳王 马希声 930年-932年 无 无 文昭王 马希范 932年-947年 无 无 废王 马希广 947年-950年 无 无 恭孝王 马希萼 950年 无 无无 马希崇 950年-951年 无 吴 904年-937年 太祖 孝武帝 杨行密 904年-905年 天祐 904年-905年 烈宗 景帝 杨渥 905年-908年 天祐 905年-908年 高祖 宣帝 杨隆演 908年-921年 天祐 908年-919年 武义 919年-921年 无 睿帝 杨溥 921年-937年 顺义 921年-927年 乾贞 927年-929年 大和 929年-935年 天祚 935年-937年 南唐 937年-975年 烈祖 光文肃武孝高天子 李昪 937年-943年 升元 937年-943年 元宗(中主) 明道崇德文宣孝天子 李璟 943年-961年 保大 943年-958年 交泰 958年 中兴 958年 后主 武王 李煜 961年-975年 南汉 917年-971年 高祖 天皇大帝 刘龑 917年-925年 乾亨 917年-925年 白龙 925年-928年 大有 928年-941年 无殇 刘玢 941年-943年 光天 941年-943年 中宗 文武光圣明孝天子 刘晟 943年-958年 应乾 943年 乾和 943年-958年 后主 无 刘鋹 958年-971年 大宝 958年-971年 北汉 951年-979年 世祖 神武帝 刘旻 951年-954年 乾祐 951年-954年 睿宗 孝和帝 刘承钧 954年-970年 乾祐 954年-957年 天会 957年-970年 少主 无 刘继恩 970年 无无 威武帝 刘继元 970年-982年 广运 970年-982年 前蜀 907年 - 925年 高祖 王筑 907年-918年 天复 907年 武成 908年-910年 永平 911年-915年 通正 916年 天汉 917年 光天 918年 后主 无 王衍 918年-925年 乾德 918年-925年 咸康 925年 后蜀 934年 - 965年 高祖 孟知祥 934年 明德 934年 后主 无 孟昶 938年-965年 明德 934年-938年 广政 938年-965年

  天子 五代十邦君主 907年-960年 庙号 谥号 姓名 统治时期 年号 五代 後梁907年-923年 太祖 神武元圣孝天子 朱温 907年-912年 开平 907年-911年 干化911年-912年 末帝 朱瑱 913年-923年 干化 913年-915年 贞明915年-921年 龙德921年-923年 後唐923年-936年 庄宗 光圣神闵孝天子 李存勖 923年-926年 同光 923年-926年 明宗 圣德和武钦孝天子 李亶 926年-933年 天成 926年-930年 长兴930年-933年 闵帝 李从厚 933年-934年 应顺 933年-934年 末帝 李从珂 934年-936年 清泰 934年-936年 後晋936年-947年 高祖 圣作品武明德孝天子 石敬瑭 936年-942年 天福 936年-942年 少帝 石重贵 942年-947年 天福 942年-944年 开运944年-947年 後汉947年-950年 高祖 睿文圣武昭肃孝天子 刘知远 947年-948年 天福 947年 干祐948年 隐天子 刘承祐 948年-950年 干祐 948年-950年 後周951年-960年 太祖 圣神恭肃文武孝天子 郭威 951年-954年 广顺 951年-954年 显德954年 世宗 睿武孝文天子 柴荣 954年-959年 显德 954年-959年 恭天子 柴宗训 959年-960年 显德 959年-960年 十邦 吴越904年-978年 太祖 武肃 钱镠 904年-932年 天宝 908年-923年 宝大923年-925年 宝正925年-932年 世宗 文穆 钱元瓘 932年-941年 无 成宗 忠献 钱佐 941年-947年 无 无 忠逊 钱倧 947年 无 无 忠懿 钱俶 947年-978年 无 闽909年-945年(当中包括殷943年-945年) 太祖 忠懿王 王审知 909年-925年 无 无无 王延翰 925年-926年 无 太宗 惠帝 王延钧 926年-935年 龙启 933年-935年 永和935年 康宗 王继鹏 935年-939年 通文 936年-939年 景宗 王延羲 939年-944年 永隆 939年-944年 无 天德帝(殷王) 王延政 943年-945年 天德 943年-945年 荆南906年-963年 无 武信王 高季兴 909年-928年 无 无 文献王 高从诲 928年-948年 无 无 贞懿王 高宝融 948年-960年 无 无 侍中 高宝勖 960年-962年 无 无无 高继冲 962年-963年 无 楚897年-951年 无 武穆王 马殷 897年-930年 无 无 衡阳王 马希声 930年-932年 无 无 文昭王 马希范 932年-947年 无 无 废王 马希广 947年-950年 无 无 恭孝王 马希萼 950年 无 无无 马希崇 950年-951年 无 吴904年-937年 太祖 孝武帝 杨行密 904年-905年 天佑 904年-905年 烈宗 景帝 杨渥 905年-908年 天佑 905年-908年 高祖 宣帝 杨隆演 908年-921年 天佑 908年-919年 武义919年-921年 无 睿帝 杨溥 921年-937年 顺义 921年-927年 干贞927年-929年 大和929年-935年 天祚935年-937年 南唐937年-975年 烈祖 光文肃武孝高天子 李昪 937年-943年 升元 937年-943年 元宗 (中主) 明道崇德文宣孝天子 李璟 943年-961年 保大 943年-958年 交泰958年 中兴958年 後主 武王 李煜 961年-975年 Did not exist 南汉917年-971年 高祖 天皇大帝 刘龑 917年-925年 干亨 917年-925年 白龙925年-928年 大有928年-941年 无殇 刘玢 941年-943年 光天 941年-943年 中宗 文武光圣明孝天子 刘晟 943年-958年 应干 943年 干和943年-958年 後主 无 刘鋹 958年-971年 大宝 958年-971年 北汉951年-979年 世祖 神武帝 刘旻 951年-954年 干佑 951年-954年 睿宗 孝和帝 刘承钧 954年-970年 干佑 954年-957年 天会957年-970年 少主 无 刘继恩 970年 无 无 威武帝 刘继元 970年-982年 广运 970年-982年 前蜀907年 - 925年 高祖 王筑 907年-918年 天复 907年 武成908年-910年 永平911年-915年 通正916年 天汉917年 光天918年 后主 无 王衍 918年-925年 干德 918年-925年 咸康925年 後蜀934年 - 965年 高祖 孟知祥 934年 明德 934年 后主 无 孟昶 938年-965年 明德 934年-938年

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
相关内容
推荐内容